Education Committee of the Department of Civil Engineering and Construction Management

Director:

Liu Hongyu


Vice Director:

Feng Peng, Li Kefei


Secretary:

Wang Qiang


Committee Members:

Feng Peng, Li Meng, Li Wei, Liu Hongyu, Ma Zhiliang, Shi Gang, Song Erxiang, Wu Jianping, Wu Jing, Zhao Hongrui,  Zhong Hongzhi, Li Kefei, Li Xiaodong, Wang Qiang

-
Sub-committee on Degree Assessment of the Civil Engineering

Chairman:

Liu Hongyu


Vice Chairman:

Zhang Xiaojian   Han Linhai


Secretary

Li Xiaodong


Committee Members:

Yuan Si    Liu Hongyu    Han Linhai    Zhang Xiaojian    Wang Wei    Shi Yongjiu    Song Erxiang    Guo Yanlin     Fang Dongping    Qiang Maoshan    Lu Huapu    Zhang Zhihui    Ma Zhiliang    Feng Peng    Li Kefei          

-
Academic Committee of the Department of Civil Engineering and Construction Management

Director:

Shi Yongjiu


Vice Director:

Fang Dongping


Committee Members:

Fan Jiansheng    Fang Dongping    Feng Peng    Han Linhai    Liu Hongyu    Li Kefei    Lu Huapu    Lu Xinzheng    Ma Zhiliang  Nie Jianguo    Shi Yongjiu     Shi Gang    Song Erxiang    Wu Jianping     Zhang Jun   Zhao Hongrui   Zheng Siqi    Zhong Hongzhi

-